پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت بانک فناوری اطلاعات

پیشرو
نشانی تارگاه: http://itbank.blogfa.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۲۶ - بازدید: ۱۵۶۶
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
  • بهتر است تیترها با قلمی بزرگتر نوشته شوند تا پیدا کردن آنها برای چشم آسان شود.
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت بانک فناوری اطلاعات هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.