پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه واحد مرکزی خبر صداوسیما

نشانی تارگاه: http://iribnews.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۰۷ - بازدید: ۱۲۸۰
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباننادرست
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشبسیار خوب
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابسیار خوب
  • هنگامی که موشواره روی پیوندها می‌رود رنگ آنها بیش از اندازه روشن می‌شود، بهتر است رنگ تیره تری گذاشته شود.
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدارد
  • نشانی خوراک XML باید در HEAD گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه واحد مرکزی خبر صداوسیما هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.