پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه صداوسیما

نشانی تارگاه: http://irib.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۰۷ - بازدید: ۱۳۴۰
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
رنگخوب
  • رنگ نارنجی ای که به کار رفته بهتر است اندکی تیره تر شود.
عکس‌هاخوب
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLدارد
  • نشانی خوراک XML باید در HEAD گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه صداوسیما هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.