پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت دانشنامه بلاگ

پیشرو
نشانی تارگاه: http://irenc.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ - بازدید: ۳۶۹۱
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمبد
  • اندازه نوشته‌ها باید اندکی بزرگتر شود.
  • فاصله خطوط باید بیشتر شود.
خوراک XMLنادرست
  • نشانی درست RSS باید در HEAD گذاشته شود.
اگر شما نویسنده تارنوشت دانشنامه بلاگ هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.