پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نشانی تارگاه: http://iravtvto.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ - بازدید: ۲۶۰۳
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زباننادرست
کدگزاری زباندرست
  • نوع کدگذاری باید در HEAD نشان داده شود.
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندها نباید سبب دشواری در خواندن آنها شود.
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLندارد
اگر شما مدیر تارگاه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.