پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

پیشرو
همراه
نشانی تارگاه: http://iiaa.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ - بازدید: ۱۴۹۰ -
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
  • باید کلیدواژه‌های بیشتری نوشته شود.
نگارشخوب
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پیوندها در ستون چپ بیش از اندازه به رنگ پس‌زمینه نزدیک است، نباید این گونه باشد.
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه بانک مقالات حسابداری و حسابرسی هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.