پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه خبرخوان مهندسی صنایع

پیشرو
نشانی تارگاه: http://iepu.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ - بازدید: ۳۴۴۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
  • فاصله خطوط باید اندکی بیشتر شود.
خوراک XMLنادرست
  • نشانی RSS باید در بخش HEAD گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه خبرخوان مهندسی صنایع هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.