پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

نشانی تارگاه: http://idro.org - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ - بازدید: ۱۳۰۹
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
  • بهتر است نام بهتری برای Homepage نوشته شود
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
  • نوع کدگذاری باید در HEAD نشان داده شود.
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • پیوندهای بالا، هنگامی که موشواره بر روی آنها می‌رود، بیش از اندازه روشن می‌شوند، بهتر است اینگونه نباشد.
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLندارد
  • برای بخش‌های گوناگون، به ویژه بخش رویدادها، بهتر است RSS گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.