پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه HotOverclock

پیشرو
نشانی تارگاه: http://hotoverclock.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ - بازدید: ۳۲۸۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
  • همه عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندهایی که به زبان شیرین پارسی هستند سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
نقشهندارد
اگر شما مدیر تارگاه HotOverclock هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.