پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه حسابداری

پیشرو
نشانی تارگاه: http://hesabdari.org - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۲۴ - بازدید: ۱۴۱۹
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباننادرست
  • نشانه زبان باید fa یا fa-IR باشد.
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشبد
  • حروف ی و ک باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • رنگ پیوندهای زرد هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، نباید این گونه باشد.
عکس‌هاخوب
پیوندهابد
  • خط زیرین برخی از پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود، سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه حسابداری هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.