پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه روزنامه همشهری

نشانی تارگاه: http://hamshahrionline.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۰۱ - بازدید: ۱۲۳۰
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • حروف ی و ک باید درست نوشته شوند.
رنگبد
  • برای پس‌زمینه نوشته‌ها بهتر است رنگ تیره به کار روند.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابسیار خوب
قلمبسیار خوب
نقشهدارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه روزنامه همشهری هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.