پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه Gowdin

پیشرو
نشانی تارگاه: http://gowdin.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۷/۰۸ - بازدید: ۱۶۳۹
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • در صفحه نخست نصویر پس‌زمینه سبب دشواری در خواندن نوشته‌ها شده است، نباید این گونه باشد.
  • رنگ نوشته حق کپی در پایین، بهتر است اندکی تیره تر شود.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
اگر شما مدیر تارگاه Gowdin هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.