پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه GoodLife

پیشرو
نشانی تارگاه: http://good-life.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ - بازدید: ۱۳۵۸
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود بیش از اندازه روشن می‌شود، نباید این گونه باشد.
  • رنگ پس‌زمینه نام بلوک‌ها و همچنین رویدادها، سبب دشواردی در خواندن آنها شده است، نباید این گونه باشد.
پیوندهاخوب
قلمخوب
  • پیوندها نباید به این اندازه کوچک باشند.
نقشهندارد
خوراک XMLندارد
  • بهتر است برای بخش رویدادها و تالارهای گفتگو RSS گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه GoodLife هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.