پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه کانون قلم‌چی شیراز

پیشرو
نشانی تارگاه: http://kanoon-shiraz.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۲۳ - بازدید: ۳۵۵۸
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامندارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندها نباید سبب دشواری در خواندن آنها شود.
  • برخی پیوندها بیش از اندازه درشت هستند، بهتر است این گونه نباشد.
قلمخوب
نقشهندارد
اگر شما مدیر تارگاه کانون قلم‌چی شیراز هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.