پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه GSM آریا

پیشرو
نشانی تارگاه: http://gsmaria.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ - بازدید: ۲۵۸۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا در body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابسیار خوب
  • نوشته جایگزین عکس‌ها (ALT) در چند بخش مانند بخش اخبار، نامناسب است، بهتر است مانند بخش‌های دیگر نوشته جایگزین به خود عکس ربط داشته باشد.
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندها نباید سبب دشواری خواندن آنها شود.
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLدارد
  • نشانی RSS باید در HEAD گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه GSM آریا هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.