پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه فریا

نشانی تارگاه: http://farya.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ - بازدید: ۱۲۹۱
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • پیوندهای پایین بهتر است پررنگ‌تر شوند.
عکس‌هاخوب
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندها در ستون چپ نباید سبب دشواری در خواندن آنها شود.
قلمبسیار خوب
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه فریا هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.