پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه خبرگزاری فارس

نشانی تارگاه: http://farsnews.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۰۲ - بازدید: ۱۳۴۷
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباننادرست
  • کدگذاری باید UTF-8 باشد.
فراشرحندارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ی و ک درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابسیار خوب
قلمبسیار خوب
نقشهندارد
خوراک XMLدارد
  • نشانی خوراک‌های XML باید در بخش HEAD گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه خبرگزاری فارس هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.