پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بانک اقتصاد نوین

نشانی تارگاه: http://en-bank.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۰۹ - بازدید: ۱۲۹۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
رنگخوب
عکس‌هابسیار خوب
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدارد
  • نشانی خوراک XML باید در HEAD گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه بانک اقتصاد نوین هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.