پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه DomainInfo.ir

پیشرو
نشانی تارگاه: http://domaininfo.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۹/۱۰ - بازدید: ۱۳۵۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • رنگ پیوندها در منو بالا و ستون‌های راست و چپ بیش از اندازه به رنگ پس‌زمینه نزدیک است.
عکس‌هاخوب
  • بهتر است نوشته جایگزین (ALT) به زبان شیرین پارسی نوشته شود.
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه DomainInfo.ir هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.