پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت دوربین بی‌لنز

پیشرو
نشانی تارگاه: http://doap.persianblog.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ - بازدید: ۴۳۹۲
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
  • باید کلیدواژه‌های بیشتری نوشته شود.
نگارشخوب
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • باید رنگ نوشته‌ها تیره و رنگ پس‌زمینه روشن شود.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
  • بهتر است عنوان نوشته‌ها درشت‌تر نوشته شوند.
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت دوربین بی‌لنز هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.