پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه Discover

پیشرو
نشانی تارگاه: http://discover.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ - بازدید: ۲۴۳۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • بهتر است فراشرح به زبان شیرین پارسی نوشته شود.
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است کلیدواژه‌ها به زبان شیرین پارسی نوشته شوند.
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود بیش از اندازه روشن می‌شود، بهتر است اینگونه نباشد.
عکس‌هاخوب
  • برخی از عکس‌ها نوشته جایگزین (ALT) ندارند، بهتر است همه نوشته جایگزین داشته باشند.
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه Discover هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.