پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه فروشگاه دیبا

پیشرو
نشانی تارگاه: http://dibashop.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۲/۰۴ - بازدید: ۱۷۳۰
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا تنها در آغاز HTML و یا با body در CSS نشان داده شود.
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • همه بخش‌ها باید فراشرح داشته باشند.
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
اگر شما مدیر تارگاه فروشگاه دیبا هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.