پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه سینما ما

نشانی تارگاه: http://www.cinemaema.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ - بازدید: ۱۲۶۹
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامندارد
راستانادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابسیار خوب
قلمبسیار خوب
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه سینما ما هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.