پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه سینما 7

پیشرو
نشانی تارگاه: http://forum.cine-7.net - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۱/۰۵ - بازدید: ۱۳۸۳
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • بهتر است پیوندها و نوشته‌ها رنگ یکسان نداشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه سینما 7 هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.