پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه CentralHost

پیشرو
نشانی تارگاه: http://centralhost.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۳۰ - بازدید: ۲۴۶۶
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زباننادرست
  • نشانه زبان باید fa و یا fa-IR باشد.
کدگزاری زباننادرست
  • کدگذاری زبان باید UTF-8 باشد.
فراشرحدارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشبد
  • حروف ی و ک باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
اگر شما مدیر تارگاه CentralHost هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.