پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه نشر کاروان

نشانی تارگاه: http://caravan.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ - بازدید: ۱۲۷۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است کلیدواژه‌های بیشتری نوشته شوند.
نگارشخوب
  • حروف ک و ی در برخی بخش‌ها نادرست هستند، باید درست شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابسیار خوب
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندها نباید سبب دشواری خواندن آنها شود.
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه نشر کاروان هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.