پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه پویا فریضی

پیشرو
نشانی تارگاه: http://break.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۱/۱۴ - بازدید: ۱۴۴۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زباننادرست
  • نشانه زبان در بخش فرانشانه‌ها (Meta tags) درست است، ولی در بخش آغاز HTML نادرست است، باید fa و یا fa-IR نوشته شود.
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • فراشرح نباید بیش از یک بار نوشته شود.
فراکلیدواژهدارد
  • فراکلیدواژه نباید بیش از یک بار نوشته شود.
  • بهتر است کلیدواژه‌ها به زبان شیرین پارسی نیز نوشته شوند.
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا باشند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی
رنگبد
  • تا آنجا که ممکن است نباید پس‌زمینه تیره به کار گرفته شود.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
اگر شما مدیر تارگاه پویا فریضی هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.