پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بلاگفا

نشانی تارگاه: http://blogfa.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ - بازدید: ۱۳۸۶
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
  • زبان باید با نشانه‌های META یا XML آشکار باشد.
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است افزون بر کلیدواژه‌های انگلیسی کنونی، کلیدواژه‌های پارسی نیز گذاشته شوند.
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا باشند.
  • پاس داشت زبان پارسی
رنگبسیار خوب
عکس‌هاخوب
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابسیار خوب
قلمبسیار خوب
نقشهندارد
خوراک XMLندارد
  • RSS رویدادهای بلاگفا در صفحه نخست گذاشته شود.
  • برای بخش وبلاگ‌های به روز شده RSS ساخته شود.
اگر شما مدیر تارگاه بلاگفا هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.