پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بیا تو بندر

پیشرو
نشانی تارگاه: http://bia2bnd.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۳/۱۱ - بازدید: ۴۸۶۰
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا تنها با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • در بخش دوستان ابزارک ی درست باید نوشته شود.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پس‌زمینه پیوندها در ستون راست و رنگ پیوندها در بخش خدمات سبب دشواری در خواندن آنها شده است، بهتر است رنگ دیگری گذاشته شود.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
  • در بخش HEAD باید نام خوارک‌های XML ای که دارید (RSS و Atom) نوشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه بیا تو بندر هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.