پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت به یاد باران

پیشرو
نشانی تارگاه: http://diveintoweb.com/blog/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ - بازدید: ۱۲۶۵
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشبسیار خوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابسیار خوب
  • خط زیرین پیوندهای نویسنده و دیدگاه‌ها بهتر است به گونه ای باشد که سبب دشواری در خواندن آنها نشود.
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت به یاد باران هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.