پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت بازیکده

پیشرو
نشانی تارگاه: http://come2myblog.blogfa.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۵/۰۳ - بازدید: ۱۳۰۶
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشبد
  • حروف ی و ک باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
عکس‌هاخوب
  • بهتر است نوشته جایگزین (ALT) نوشته ای درباره عکس باشد.
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت بازیکده هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.