پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بسا

پیشرو
نشانی تارگاه: http://sair.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۱/۰۴ - بازدید: ۳۵۴۹
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • راستا در صفحه نخست باید درست شود.
نشانه زباننادرست
  • نشانه زبان باید تنها fa یا fa-IR باشد.
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
عکس‌هابد
  • نوشته جایگزین (ALT) باید در ارتباط با عکس باشد.
پیوندهابد
  • خط زیرین برخی از پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود، سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، نباید این گونه باشد.
قلمبد
  • باید فاصله خطوط بیشتر شود.
  • برخی نوشته‌ها و تیترها باید اندکی بزرگ شوند.
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه بسا هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.