پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بیا تو بندر

پیشرو
نشانی تارگاه: http://babakcity.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۰۸ - بازدید: ۱۴۵۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا تنها با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • بهتر است فراشرح دیگری نوشته شود.
فراکلیدواژهدارد
  • فراکلیدواژه‌ها نباید بیش از یک بار نوشته شوند.
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
  • بهتر است پیوندهای ستون راست از خط زیرین شان فاصله بگیرند.
  • بهتر است نوشته‌ها اندکی تیره تر شوند.
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه بیا تو بندر هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.