پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت با اینترنت

نشانی تارگاه: http://midinternet.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ - بازدید: ۱۲۹۱
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابسیار خوب
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندها در ستون‌های راست و چپ هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود نباید سبب دشواری در خواندن آنها شود.
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت با اینترنت هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.