پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه Bizim Template

پیشرو
نشانی تارگاه: http://bizimt.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۲۶ - بازدید: ۱۴۱۹
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • بهتر است فراشرح دیگری به زبان شیرین پارسی نوشته شود.
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است کلیدواژه‌های دیگری نوشته شود..
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
  • باید یک پیوند به RSS در HEAD گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه Bizim Template هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.