پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه ستاره‌شناسی ایران

پیشرو
نشانی تارگاه: http://astronomy.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸ - بازدید: ۳۳۵۷
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ پیوندهای منو بالا بیش از اندازه به رنگ پس‌زمینه نزدیک است، نباید این گونه باشد.
عکس‌هابد
  • همه عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهابد
  • خط زیرین پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، نباید این گونه باشد.
قلمبد
  • باید فاصله خطوط بیشتر شود.
  • برخی نوشته‌ها و تیترها باید اندکی بزرگ شوند.
نقشهندارد
خوراک XMLنادرست
  • RSS باید ساختار درستی داشته باشد.
  • نشانی RSS باید در بخش HEAD نوشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه ستاره‌شناسی ایران هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.