پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه AstroTalk

پیشرو
نشانی تارگاه: http://astrotalk.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ - بازدید: ۳۵۶۱
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندرست
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • حروف ک و ی باید درست شوند.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهندارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه AstroTalk هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.