پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه AstroCenter

پیشرو
نشانی تارگاه: http://www.astrocenter.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۰۲ - بازدید: ۲۶۸۲
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
رنگخوب
  • رنگ پیوندهای وسط هنگامی که موشواره بر روی آنها می‌رود بهتر است تیره تر شود.
عکس‌هابسیار خوب
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندهای ستون راست نباید سبب دشواری در خواندن آنها شود.
قلمبسیار خوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه AstroCenter هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.