پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه شرکت یکتا تهویه اروند

پیشرو
نشانی تارگاه: http://arvandcorp.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۲۳ - بازدید: ۱۳۷۹
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • بهتر است فراشرح به زبان شیرین پارسی نوشته شوند.
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ک و ی باید درست نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ نوشته‌های پایین بیش از اندازه به پس زمینه آن نزدیک است و سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، بهتر است رن روشن‌تری به کار رود.
عکس‌هابسیار خوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
اگر شما مدیر تارگاه شرکت یکتا تهویه اروند هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.