پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه شرکت توسعه فناوران آرتمن

پیشرو
نشانی تارگاه: http://ahc.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۱/۲۱ - بازدید: ۱۲۹۶
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است کلیدواژه‌های دیگری نوشته شوند.
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا باشند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی
رنگخوب
  • رنگ نوشته‌ها بیش از اندازه روشن است، نباید اینگونه باشد.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهندارد
اگر شما مدیر تارگاه شرکت توسعه فناوران آرتمن هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.