پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه حوزه هنری استان قم

پیشرو
نشانی تارگاه: http://artqom.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۵/۱۵ - بازدید: ۱۴۹۱
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زباننادرست
  • نشانه زبان باید fa و یا fa-IR باشد.
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • نباید فراشرح بیش از یک بار نوشته شود
فراکلیدواژهدارد
  • نباید فراکلیدواژه بیش از یک بار نوشته شوند
نگارشبد
  • حروف ی و ک درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هاخوب
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLدارد
  • نشانه RSS باید در بخش HEAD گذاشته شود.
اگر شما مدیر تارگاه حوزه هنری استان قم هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.