پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه حوزه هنری استان قزوین

پیشرو
نشانی تارگاه: http://artqazvin.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ - بازدید: ۳۶۰۶
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زباننادرست
  • نشانه زبان باید fa یا fa-IR باشد.
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • حروف ی و ک درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا باشند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی
رنگخوب
  • پیوندهای سپیدرنگ با پس‌زمینه نازنجی به دشواری خوانده می‌شوند، باید تیره شوند.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
  • بهتر است تیترها اندکی درشت‌تر نوشته شوند.
اگر شما مدیر تارگاه حوزه هنری استان قزوین هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.