پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه ArasFishing

پیشرو
نشانی تارگاه: http://arasfishing.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ - بازدید: ۱۹۸۰
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشبد
  • حروف ی و ک درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌ر.ود، سبب دشواری در خواندن آنها شده است، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
نقشهندارد
اگر شما مدیر تارگاه ArasFishing هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.