پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت انارنت

پیشرو
نشانی تارگاه: http://blog.anarnet.ir - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۶/۲۹ - بازدید: ۱۶۹۸
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت انارنت هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.