پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت الوان وب

نشانی تارگاه: http://weblog.alvanweb.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ - بازدید: ۱۳۹۸
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • بهتر است رنگ پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود، به این اندازه روشن نشود.
عکس‌هابسیار خوب
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت الوان وب هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.