پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه بانک کشاورزی

نشانی تارگاه: http://agri-bank.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۰۹ - بازدید: ۱۲۶۷
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباننادرست
  • کدگذاری باید UTF-8 باشد.
فراشرحنادرست
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • حروف ک و ی درست باید نوشته شوند.
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از یکدیگر جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • بهتر است رنگ پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود، به این اندازه روشن نشود.
پیوندهابسیار خوب
قلمخوب
نقشهدارد
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه بانک کشاورزی هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.