پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه آفتاب

نشانی تارگاه: http://aftab.ir/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ - بازدید: ۲۱۸۲
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
  • زبان باید با نشانه‌های META یا XML آشکار باشد.
کدگزاری زباننادرست
  • کدگذاری زبان باید به روش Unicode انجام شود، کدگذاری زبان
فراشرحندارد
  • شرحی درباره تارگاه باید در Meta description نوشته شده باشد.
فراکلیدواژهندارد
  • شرحی درباره تارگاه باید در Meta keywordsنوشته شده باشد.
نگارشبسیار خوب
  • پاس داشت زبان پارسی
رنگخوب
عکس‌هاخوب
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهابد
  • پیوندها نباید زیرخط‌دار باشند، زیرا خواندن آنها دشوار می‌شود.
قلمبسیار خوب
نقشهدارد
خوراک XMLدارد
  • گرچه شمار RSS های این تارگاه بسیار زیاد است، ولی بهتر است RSS های اصلی در header لینک داده شوند.
اگر شما مدیر تارگاه آفتاب هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.