پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارنوشت A comet of universe

پیشرو
نشانی تارگاه: http://a-r-t.mihanblog.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۴/۳۰ - بازدید: ۲۱۳۴
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستانادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
  • بهتر است فراشرح دیگری نوشته شود.
فراکلیدواژهدارد
  • بهتر است کلیدواژه‌های دیگری نوشته شود..
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • پس‌زمینه تیره سبب آسیب رسانی به چشم می‌شود، باید رنگ ‌زمینه روشن شود.
عکس‌هاخوب
پیوندهاخوب
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما نویسنده تارنوشت A comet of universe هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.