پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه AbadanShop

پیشرو
نشانی تارگاه: http://abadanshop.blogspot.com/ - بررسی شده در روز: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ - بازدید: ۲۰۱۳
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
نشانه زبانندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحندارد
فراکلیدواژهندارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگخوب
  • رنگ نوشته‌ها باید تیره تر شود.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و نام (TITLE) داشته باشند.
پیوندهاخوب
  • خط زیرین پیوندها هنگامی که موشواره روی آنها می‌ر.ود، سبب دشواری در خواندن آنها شده است، نباید این گونه باشد.
قلمخوب
خوراک XMLدرست
اگر شما مدیر تارگاه AbadanShop هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.