پروژه استاندارد وب پارسی پس از پایان یافتن نگارش دوم کتاب، دوباره آغاز به کار خواهد کرد.

کارنامه تارگاه AA Productions

پیشرو
نشانی تارگاه: http://aa-product.com - بررسی شده در روز: ۱۳۸۷/۱۲/۲۲ - بازدید: ۲۰۵۳
کارنامه ویژه چاپ
زمینهچگونگیراهنماییرده
نشانه نامدارد
راستادرست
  • بهتر است راستا با body در CSS و یا در آغاز HTML نشان داده شود.
نشانه زباندارد
کدگزاری زباندرست
فراشرحدارد
فراکلیدواژهدارد
نگارشخوب
  • پسوندها و پیشوندها باید با یک نیم فاصله از واژه اصلی جدا شوند.
  • پاسداشت زبان شیرین پارسی.
رنگبد
  • رنگ پیوندها بالا، هنگامی که موشواره روی آنها می‌رود سبب دشواری در خواندن آنها می‌شود، نباید اینگونه باشد.
  • رنگ پس‌زمینه هرچه بیشتر روشن باشد بهتر است.
عکس‌هابد
  • عکس‌ها باید نوشته جایگزین (ALT) و عنوان (TITLE) داشته باشند.
پیوندهاخوب
قلمخوب
اگر شما مدیر تارگاه AA Productions هستید، راهنمای استانداردسازی را بخوانید و پس از انجام کارهای مورد نیاز درخواست بررسی دوباره کنید.